PAMS GROUP Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17,65-066 Zielona Góra
NIP: 9291987121

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy. KRS pod numerem 0000772741
Kapitał zakładowy 5000 zł. (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) w pełni opłacony.

Email: szkolenia@4duty.pl

HOME

OFERTA

INSTRUKTORZY

ARSENAŁ

4DUTY

KONTAKT

Close Menu